AB “K2 LT” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame 2019 m. gegužės 9 d. priimti sprendimai:

1.      Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. tvirtinimo ir 2018 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo

Svarstyta ir vienabalsiai nutarta patvirtinti AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą už 2018 metus.

  1. Dėl valdybos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimo

Svarstyta ir vienbalsiai patvirtina AB „K2 LT“ valdybos ataskaita už 2018 metus.

  1. Dėl 2018 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo

Svarstyta ir nuspręsta 2018 m. AB „K2 LT“ pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. Už 2018 finansinių metų laikotarpį dividendai akcininkams nemokami. 

  1. Dėl Bendrovės Valdybos narių in corpore atšaukimo pasibaigus kadencijai

Nuspręsta atšaukti Bendrovės Valdybos narius in corpore pasibaigus kadencijos terminui.

  1. Dėl naujų Bendrovės Valdybos narių išrinkimo

Bendrovės Valdybos nariais 4 metų kadencijai išrinkti Vytenis Labanauskas, Vidas Andrikis, Redas Kristanavičius, Tadas Mankevičius ir Aidas Mackevičius. 

  1. Dėl biudžeto skirto valdybos narių atlygiui koregavimo

Svarstyta ir nuspręsta kad metinis biudžetas skirtas valdybos narių atlyginimui pagal sudarytas paslaugų sutartis negali viršyti 36 000 EUR.

  1. Dėl sutarčių, susijusių su laidojimų namų Vilniuje, Kaune bei laidojimo paslaugų centro su krematoriumo Vilniaus raj. statybomis, sudarymo

Svarstyta ir nuspręsta pritarti ir suteikti įgaliojimus Bendrovės valdybai ir Bendrovės vadovui vesti derybas bei sudaryti visas ir bet kokias sutartis, viršijančias Bendrovės įstatų 28 straipsnyje numatytas ribas („Valdyba turi teisę be visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimus sudaryti tik tokius sandorius (vienašalius, dvišalius, daugiašalius), kurių vertė/suma ar pagal kuriuos įsipareigojimų dydis neviršija 150 000 EUR“) kurios bus reikalingos laidojimo namų Vilniuje Talino g. bei Kaune, Jonavos g statybai, taip pat laidojimo paslaugų centro kartu su krematoriumu statyba žemės sklype esančiame Vilniaus apsk., Vilniaus raj., Nemėžio sen., Daržininkų km., įskaitant bet neapsiribojant sutartis su rangovais, projektuotojais, medžiagų tiekėjais ir kitais asmenimis.

  1. Dėl sutarčių, susijusių su laidojimų namų Vilniuje bei Kaune, laidojimo paslaugų centro su krematoriumo Vilniaus raj. statybų finansavimu, sudarymo

Svarstyta ir nuspręsta pritarti ir suteikti įgaliojimus Bendrovės valdybai ir Bendrovės vadovui vesti derybas su finansų įstaigomis bei kitais investuotojais ir sudaryti sutartis, viršijančias Bendrovės įstatų 28 straipsnyje numatytas ribas („Valdyba turi teisę be visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimus sudaryti tik tokius sandorius (vienašalius, dvišalius, daugiašalius), kurių vertė/suma ar pagal kuriuos įsipareigojimų dydis neviršija 150 000 EUR“) kurios bus reikalingos finansuoti laidojimo namų Vilniuje Talino g. bei Kaune, Jonavos g. statybas, taip pat finansuoti laidojimo paslaugų centro kartu su krematoriumu statybas žemės sklype esančiame Vilniaus apsk., Vilniaus raj., Nemėžio sen., Daržininkų km. statyba. Valdyba šiuo yra įgaliojama priimti galutinį sprendimą dėl tokių finansinių susitarimų sudarymo ir dėl jų sąlygų. Esant poreikiui suteikti užtikrinimo priemones kreditorių naudai Bendrovės vadovas bei valdyba yra įgalioti įkeisti Bendrovei priklausantį turtą tokio finansavimą suteikiančio kreditoriaus naudai.