Teisinė

informacija

Kremavimo tvarka

Kremavimas Lietuvos Respublikoje vykdomas laikantis 2007 m. gruodžio 20 d. priimto LR Žmonių palaikų laidojimo įstatymo.

1. Laidojantis asmuo kremavimo įmonėje turi užpildyti nustatytos formos prašymą.

2. Kartu su prašymu kremuoti reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens, kurio palaikai kremuojami, medicininį mirties liudijimą;
 • laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) arba leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • mirusiojo, kurio palaikus prašoma kremuoti, testamentą (ar kitą notaro ar kito įstatymų įgalioto asmens patvirtintą valios pareiškimo dokumentą), kuriame pareikštas sutikimas dėl jo palaikų kremavimo, jei toks sutikimas buvo pareikštas;
 • įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (jei laidojantis asmuo yra juridinis ar savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotas asmuo).

3. Jei mirusysis nebuvo savo testamente (ar kitame valios pareiškimo dokumente) pareiškęs sutikimo dėl savo palaikų kremavimo, papildomai reikia pateikti:

 • santuokos liudijimą (jei laidoja sutuoktinis);
 • giminystės ryšį patvirtinantį dokumentą (jei laidoja artimas giminaitis);
 • rašytinį artimųjų giminaičių parašais patvirtintą susitarimą, kad tarp mirusiojo artimųjų giminaičių nėra nesutarimų dėl palaikų kremavimo;
 • prokuroro rašytinį leidimą (jei prašoma kremuoti ekshumuotus žmogaus palaikus).
Mirusiojo valia dėl palaikų kremavimo
 • Sutikimą kremuoti savo palaikus (arba ne) turi teisę pareikšti kiekvienas pilnametis asmuo savo testamente arba kitame valios pareiškimo dokumente.
 • Asmuo sutikimą dėl savo palaikų kremavimo taip pat gali pareikšti raštu sudarydamas trišalę kremavimo paslaugų teikimo po jo mirties sutartį su kremavimo įmone ir laidojančiu asmeniu, įsipareigojančiu užtikrinti pareikštos valios įgyvendinimą.
 • Pareiškiant valią dėl savo palaikų kremavimo testamente arba kitame valios pareiškimo dokumente gali būti paskiriamas laidojantis asmuo, kuris įsipareigoja užtikrinti pareikštos valios įgyvendinimą po ją pareiškusio asmens mirties. Tačiau nė vienas asmuo negali būti paskirtas laidojančiu asmeniu prieš jo valią.
 • Asmuo pareikštą valią dėl savo palaikų kremavimo gali pakeisti pakeisdamas testamentą ar kitą valios pareiškimo dokumentą, nutraukdamas trišalę sutartį su kremavimo įmone ir laidojančiu asmeniu.
Kas turi prisiimti įsipareigojimus kremuoti

1. Jei mirus asmeniui, kuris savo testamente (ar kitame valios pareiškimo dokumente) buvo pareiškęs sutikimą dėl savo palaikų kremavimo, nežinoma, kur yra testamente paskirtasis laidojantis asmuo, arba, jei šis asmuo dėl objektyvių priežasčių negali vykdyti įsipareigojimų (atsisako), valią dėl kremavimo vykdo šie pilnamečiai asmenys:

 • sutuoktinis;
 • jei jo nėra – vaikai (įvaikiai);
 • jei jų nėra – tėvai (įtėviai);
 • jei jų nėra – broliai ir seserys (įbroliai, įseserės);
 • jei jų nėra – seneliai ar vaikaičiai;
 • jei jų nėra – kiti giminaičiai.

2. Jei aukščiau išvardintų asmenų nėra arba nežinoma jų buvimo vieta, kremavimą ir pelenų laidojimą organizuoja ir apmoka savivaldybė, kurios teritorijoje mirusysis nuolat gyveno.

3. Jei asmuo neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, kremavimą ir laidojimą organizuoja ir apmoka savivaldybė, kurios teritorijoje buvo nustatytas mirties faktas. Tokiu atveju laidojantis asmuo yra savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotas asmuo.

4. Jei asmuo testamente (ar kitame valios pareiškimo dokumente) neatsisakė kremuoti savo palaikų, prašymą kremavimo įmonei, raštu patvirtinę, kad mirusysis, būdamas gyvas, nebuvo pareiškęs nesutikimo dėl savo palaikų kremavimo, gali pateikti mirusiojo sutuoktinis (-ė) ar kiti pilnamečiai asmenys:

 • jei sutuoktinio (-ės) nėra – vaikai (įvaikiai);
 • jei jų nėra – tėvai (įtėviai);
 • jie jų nėra – broliai ir seserys (įbroliai, įseserės);
 • jei jų nėra – seneliai ar vaikaičiai;
 • jei jų nėra – kiti giminaičiai.

5. Kilus nesutarimų tarp nurodytų asmenų dėl mirusiojo palaikų kremavimo, palaikai nekremuojami.

Kremuoti draudžiama
 • Kai mirusysis savo testamente (ar kitame valios pareiškimo dokumente) yra pareiškęs nesutikimą dėl savo palaikų kremavimo.
 • Kai tarp mirusiojo artimųjų giminaičių yra kilęs nesutarimas dėl velionio palaikų kremavimo, ir apie tai kremavimo įmonė yra informuota raštu (laidojimo paslaugų teikėjas privalo informuoti kremavimo įmonę apie kilusį nesutarimą tarp mirusiojo artimųjų giminaičių).
 • Kai žmogaus palaikai neatpažinti arba kai įtariama, kad jo mirties priežastimi gali būti nusikalstama veikla ir dėl to buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tokiais atvejais žmogaus palaikai ne kremuojami, bet laidojami užkasant į žemę.
 • Jei nebuvo pateikti visi reikalingi dokumentai. Laidojančiam asmeniui pateikus trūkstamus dokumentus, kremavimas vykdomas.
 • Kremavimo įmonė sprendimą dėl atsisakymo kremuoti žmogaus palaikus turi priimti per 24 valandas nuo prašymo pateikimo ir apie tai pranešti laidojančiam asmeniui.
 • Draudžiama kremuoti žmogaus palaikus jo mirties dieną.
Asmens duomenų tvarkymas

AB „K2 LT“ rūpinasi Jūsų privatumu ir Jūsų asmens duomenis renka bei tvarko atsakingai, vadovaudamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, kai: (1) tvarkyti duomenis AB „K2 LT“ įpareigoja teisės aktai; (2) „K2 LT“ sudaro ir (ar) vykdo su jumis sudarytą sutartį; (3) duomenis reikia tvarkyti dėl teisėtų „K2 LT“ arba trečiosios šalies interesų. „K2 LT“ užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai būtina aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Karsto matmenys

Lietuvos krematoriume esančia įranga galime kremuoti palaikus, kurių bendras svoris su karstu neviršija 210 kg (be karsto 170-180 kg priklausomai nuo karsto). Taip pat, karsto išmatavimai turi neviršyti brėžinyje nurodytų matmenų. Jei nesate tikri dėl karsto matmenų ar svorio visada galite pasitarti su mūsų ilgametę patirtį turinčiais administracijos darbuotojais.

Ekshumuotiems žmogaus palaikams kremacija nėra atliekama. Brėžinį galite rasti čia.