AB “K2 LT” neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame 2018 m. gruodžio 21 d. priimti sprendimai:

  1. Dėl žemės sklypo, unikalus daikto Nr. 4400-4522-3343, esančio adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Talino g. 4A įsigijimo

Svarstyta ir nutarta pritarti ir įgalioti Bendrovės valdybą ir Bendrovės vadovą sudaryti sutartį, viršijančią Bendrovės įstatų 28 straipsnyje numatytas ribas („Valdyba turi teisę be visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimus sudaryti tik tokius sandorius (vienašalius, dvišalius, daugiašalius), kurių vertė/suma ar pagal kuriuos įsipareigojimų dydis neviršija 150 000 EUR“) dėl 0,3649 ha Žemės sklypo, unikalus daikto Nr. 4400-4522-3343, esančio adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Talino g. 4A.

  1. Dėl žemės sklypo, unikalus daikto Nr. 4400-4176-3193, esančio adresu Kauno m., Jonavos g. 41A įsigijimo

Svarstyta ir nutarta pritarti ir įgalioti Bendrovės valdybą ir Bendrovės vadovą sudaryti sutartį, viršijančią Bendrovės įstatų 28 straipsnyje numatytas ribas („Valdyba turi teisę be visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimus sudaryti tik tokius sandorius (vienašalius, dvišalius, daugiašalius), kurių vertė/suma ar pagal kuriuos įsipareigojimų dydis neviršija 150 000 EUR“) dėl 0,2994 ha Žemės sklypo, unikalus daikto Nr. 4400-4176-3193, esančio adresu Kauno m., Jonavos g. 41A.

  1. Dėl valdybos narių skaičiaus pakeitimo

Svarstyta ir nutarta padidinti Valdybos narių skaičių nuo 3 iki 5.

  1. Dėl valdybos narių išrinkimo

Į AB „K2 LT“ valdybą išrinkti Vytenis Labanauskas ir Redas Kristanavičius.

  1. Dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais

Svarstyta ir nutarta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo 278 827 EUR (du šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt septyni eurai)  iki 497 577 EUR (keturi šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni eurai) išleidžiant iki 218 750 vnt. (du šimtai aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Eur (vienas euras).

Nustatyti, kad didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina yra lygi 16 eurų (šešiolika eurų) už 1 (vienas euras) nominalios vertės akciją.

Visų Bendrovės išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina yra lygi 3 500 000 EUR (trys milijonai penki šimtai tūkstančių eurų).

Suteikti teisę Bendrovės akcininkams, kurie šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos po šio akcininkų susirinkimo darbo dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo Bendrovės išleistas akcijas, proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei įsigyti naujai išleidžiamas akcijas.

Nustatyti, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo 2019 m. sausio 21 d.) turi pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų akcijų skaičių, kuris yra proporcingas teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkui priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui.

Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ir terminas, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, bus viešai paskelbtas Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti ir tą pačią dieną bus pateiktas Juridinių asmenų registrui (toliau – Registras). Po Registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti naujų akcijų dienos prasidės Pasirašymui numatytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas. Pasirašytas naujas akcijas Bendrovė išleis tiesiogiai jas pasirašiusiems ir apmokėjusiems akcininkams.

Nustatyti terminą pasirašytoms akcijoms apmokėti – ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 5 dienos.

Nustatyti, kad pasirašomos akcijos turi būti apmokėtos pervedant visą akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą už pasirašomas akcijas (vienos išleidžiamos akcijos emisijos kainą padauginus iš visų pasirašomų akcijų skaičiaus) į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai „Apmokėjimas už pasirašomas naujas AB „K2 LT“ akcijas. Naujos akcijos bus laikomos apmokėtomis, jeigu visa suma už pasirašomas akcijas bus pervesta į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) pabaigos, o jei tokia diena yra ne darbo diena, tai po jos einančios darbo dienos pabaigos. Jeigu iki nurodyto termino pabaigos visa akcijų pasirašymo sutartyje nurodyta kaina už pasirašomas akcijas nėra pervedama į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą sąskaitą, tokia akcijų pasirašymo sutartis laikoma nesudaryta ir pasirašantis asmuo praranda visas teises į tokioje sutartyje numatytas akcijas, o sumokėtos lėšos bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į tokioje akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą akcininko banko sąskaitą.

Akcijų pasirašymo sutartys bus sudaromos advokatų kontoros Dominas LEVIN patalpose adresu Vilniaus g. 31, Vilnius. Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Sutartys faksu, paštu ar kitokiu būdu nebus priimamos.

Bendrovės akcininkų įgalioti asmenys turi pateikti tinkamai įformintą ir notaro patvirtintą (taikytina fizinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų, jei toks patvirtinimas būtinas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisę, atžvilgiu) įgaliojimą.

Akcininkas savo nuožiūra gali siūlomų akcijų nepasirašyti arba pasirašyti bet kokį mažesnį akcijų kiekį nei nustatytas maksimalus galimas pasirašyti akcijų skaičius.

Akcininkams bus pateiktas visas jų pasirašytas ir apmokėtas akcijų kiekis, tačiau bet kuriuo atveju ne didesnis nei maksimalus galimas pasirašyti akcijų kiekis.

Bendrovės valdyba bet kuriuo metu iki numatyto akcijų pasirašymo termino pabaigos gali atšaukti šį pasirašymą, nenurodydama priežasčių tokiam atšaukimui. Tokiu atveju akcininkų sumokėtos sumos, jei tokių būtų, bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą atitinkamo akcininko banko sąskaitą

Bendrovės akcininkai naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas apmoka pinigais.

Nustatyti, kad visos naujų akcijų pasirašymo sąlygos bus apibrėžtos atskirose naujų akcijų pasirašymo sutartyse, sudarytose tarp Bendrovės ir atitinkamų akcininkų, kurie pasirašys naujas akcijas.

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos šiuo numatytos išleisti Bendrovės akcijos, Valdybos sprendimu Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma atliekant atitinkamus Bendrovės įstatų pakeitimus.

  1. Dėl Bendrovės įstatų keitimo

Svarstyta nutarta Pakeisti Bendrovės įstatus nurodant pakeistą įstatinio kapitalo dydį ir valdybos narių skaičių.

Patvirtinti pridedamą naują Bendrovės įstatų redakciją.

Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės vadovą pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus, pateikti juos notarinia