Dėl AB „K2 LT“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 23 str., 26 str., informuojame apie šaukiamą eilinį visuotinį AB „K2 LT“ akcininkų susirinkimą (toliau – „Susirinkimas“).

Susirinkimas yra šaukiamas AB „K2 LT“ valdybos iniciatyva 2019-03-26 valdybos sprendimo pagrindu.

1.        Susirinkimo data, laikas, vieta:

Susirinkimas įvyks 2019 m. balandžio 24 d. 16 val. Lietuvos pramoninkų konfederacijos patalpose adresu A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilniuje, IV aukšte, posėdžių salėje.

Akcininkų registracijos pradžia: 2019 m. balandžio 24 d. 15.25 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2019 m. balandžio 24 d. 15.55 val.

2.        Susirinkimo apskaitos diena: 2019 m. balandžio 16 d.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2019 m. balandžio 16 d. pabaigoje yra AB „K2 LT“ akcininkai. 

3.        Teisių apskaitos diena: 2019 m. gegužės 9 d. Kadangi Susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, t. y. pelno dalies (dividendų) išmokėjimu, šias teises turės asmenys, kurie 2019 m. gegužės 9 dienos pabaigoje bus AB „K2 LT“ akcininkai.

4.        Bendrovė, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 4 d., 5 d., 26 str. 2 d. 9 p. nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

5.        Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais ir/ar kandidatus į bendrovės Valdybos  narius.

6.        2019-03-26 valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:                                                                                  

1.      Dėl metinių audituotų finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. tvirtinimo ir 2018 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo;

2.      Dėl valdybos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimo;

3.      Dėl 2018 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo;

4.      Dėl Bendrovės Valdybos narių in corpore atšaukimo pasibaigus kadencijai;

5.      Dėl naujų Bendrovės Valdybos narių išrinkimo.

7.        Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val.

Telefonas: 8 686 62266.