Dėl AB „K2 LT“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 23 str., 26 str., informuojame apie šaukiamą eilinį visuotinį AB „K2 LT“ akcininkų susirinkimą (toliau – „Susirinkimas“).

Susirinkimas yra šaukiamas AB „K2 LT“ valdybos iniciatyva 2020-03-06 valdybos sprendimo pagrindu.

  1. Susirinkimo data, laikas, vieta:

Susirinkimas įvyks 2020 m. kovo 30 d. 16 val. ARKANGELO konferencijų ir meno centro Salono salėje, adresu Maironio g. 11, Vilniuje. 

Akcininkų registracijos pradžia: 2020 m. kovo 30 d. 15.25 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2020 m. kovo 30 d. 15.55 val.

  1. Susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. kovo 23 d.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2020 m. kovo 23 d. pabaigoje yra AB „K2 LT“ akcininkai. 

  1. Teisių apskaitos diena: 2020 m. balandžio 14 d. Kadangi Susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, t. y. pelno dalies (dividendų) išmokėjimu, šias teises turės asmenys, kurie 2020 m. balandžio 14 dienos pabaigoje bus AB „K2 LT“ akcininkai.
  1. Bendrovė, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 4 d., 5 d., 26 str. 2 d. 9 p. nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 
  1. 2020-03-06 valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:
  1. Dėl metinių audituotų finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. tvirtinimo ir 2019 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo;
  2. Dėl valdybos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo;
  3. Dėl 2019 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo;
  4. Dėl pritarimo žemės sklypo, esančio Talino g. 4A , Vilniuje, pardavimui. 
  1. Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val.

Telefonas: 8 686 62 266