Dėl AB „K2 LT“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 23 str., 26 str., informuojame apie šaukiamą eilinį visuotinį AB „K2 LT“ akcininkų susirinkimą (toliau – „Susirinkimas“).

Susirinkimas yra šaukiamas AB „K2 LT“ valdybos iniciatyva 2021-03-15 valdybos sprendimo pagrindu.

Susirinkimo data, laikas, vieta:

Susirinkimas įvyks 2021 m. balandžio 8 d. 9 val. Metalistų g. 3, Kėdainiuose. Akcininkų registracija vyks 08:30 – 09:00.

Šio pranešimo paskelbimo dieną dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikos teritorijoje Vyriausybės nutarimu.  yra paskelbtas karantinas (toliau – Karantinas), kuris apima draudimą atvirose ir uždarose erdvėse organizuoti visus renginius bei susibūrimus. Šiuo metu Karantinas nustatytas iki 2021 m. kovo 31 d. 24:00 val. Galiojant karantinui ir draudimui organizuoti renginius ir susibūrimus, akcininkams ir jų atstovams nebus sudaroma galimybė atvykti ir dalyvauti Susirinkime asmeniškai.

Susirinkime akcininkai galės balsuoti tiki š anksto raštu pagal bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti išsiųsti Bendrovei paštu adresu Metalistų g. 3, LT-57241 Kėdainiai.  Bendrasis balsavimo biuletenis bus laikomas galiojančiu ir negalės būti atšauktas, jeigu jis atitiks Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių nustatytus reikalavimus ir Bendrovė jį gaus iki Susirinkimo.

Susirinkimo apskaitos diena: 2021 m. balandžio 1 d.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2021 m. balandžio 1 d. pabaigoje yra AB „K2 LT“ akcininkai. 

Bendrovė, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 4 d., 5 d., 26 str. 2 d. 9 p. nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

2021-03-12 valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:   

  1. Dėl metinių audituotų finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. tvirtinimo ir 2020 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo;
  2. Dėl valdybos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo;
  3. Dėl 2020 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo;
  4. Dėl valdybos nario rinkimo;
  5. Dėl Bendrovės įstatų keitimo;
  6. Dėl pritarimo 3 kremavimo linijos plėtrai ir susijusių sutarčių sudarymo

Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val.

Telefonas: 8 686 62 266.