Dėl AB „K2 LT“ pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – „ABĮ“) 23 str., 25 str., 26 str., informuojame apie šaukiamą pakartotinį eilinį visuotinį AB „K2 LT“ akcininkų susirinkimą (toliau – „Susirinkimas“).

Susirinkimas yra šaukiamas AB „K2 LT“ valdybos iniciatyva 2019 m. balandžio 25 d. valdybos sprendimo pagrindu.

 1. Susirinkimo data, laikas, vieta:

Susirinkimas įvyks 2019 m. gegužės 9 d. 16 val. Lietuvos pramoninkų konfederacijos patalpose adresu A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilniuje, IV aukšte, posėdžių salėje.

Akcininkų registracijos pradžia: 2019 m. gegužės 9 d. 15.25 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2019 m. gegužės 9 d. 15.55 val.

 1. Susirinkimo apskaitos diena: 2019 m. gegužės 2 d.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2019 m. gegužės 2 d. pabaigoje yra AB „K2 LT“ akcininkai. 

 1. Teisių apskaitos diena: 2019 m. gegužės 23 d. Kadangi Susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, t. y. pelno dalies (dividendų) išmokėjimu, šias teises turės asmenys, kurie 2019 m. gegužės 23 dienos pabaigoje bus AB „K2 LT“ akcininkai.
 2. Bendrovė, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymo 21 str. 4 d., 5 d., 26 str. 2 d. 9 p. nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 
 3. Remiantis ABĮ 25 str. 7 d. nuostatomis, pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.
 4. Susirinkimo darbotvarkė:                                                                        
 1. Dėl metinių audituotų finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. tvirtinimo ir 2018 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo;
 2. Dėl valdybos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimo;
 3. Dėl 2018 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo;
 4. Dėl Bendrovės Valdybos narių in corpore atšaukimo pasibaigus kadencijai;
 5. Dėl naujų Bendrovės Valdybos narių išrinkimo;
 6. Dėl biudžeto skirto valdybos narių atlygiui koregavimo;
 7. Dėl sutarčių, susijusių su laidojimų namų Vilniuje, Kaune bei laidojimo paslaugų centro su krematoriumo Vilniaus raj. statybomis, sudarymo; 
 8. Dėl sutarčių, susijusių su laidojimų namų Vilniuje bei Kaune, laidojimo paslaugų centro su krematoriumo Vilniaus raj. statybų finansavimu, sudarymo.
 9. Informuojame, jog, remiantis ABĮ 27 str. 5 d., Susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai.
 10. Atvykstantiems į susirinkimą asmenims turėti asmens dokumentą, akcininkų atstovams – taip pat turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos formos įgaliojimą.
 11. Akcininkai, balsuojantys iš anksto raštu, iki Susirinkimo pradžios turi pateikti bendrųjų balsavimo biuletenių originalus. 
 12. Jei akcininkas yra užsienio juridinis asmuo, iki Susirinkimo pradžios Bendrovei turi būti pateiktas tinkamai legalizuotas originalus užsienio valstybės registro išrašas, nurodantis asmenis, turinčius teisę atstovauti užsienio juridinį asmenį. Jei dokumentas yra užsienio kalba, Bendrovei turi būti pateiktas patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. 
 13. Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val.

Telefonas: 8 686 62266.