Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai


AB “K2 LT” 
Pranešimas apie esminį įvykį
Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame 2023 m. balandžio 13 d. priimti sprendimai:

Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 m. tvirtinimo ir 2022 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymoNuspręsta patvirtinti Moore Mackonis, UAB audituotą AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 metus.Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2022 metų AB „K2 LT“ metinis pranešimas.

Dėl 2022 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymoNuspręsta 2022 m. AB „K2 LT“ pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. Už 2022 finansinių metų laikotarpį Bendrovės akcininkams mokami 1 EUR už vieną Bendrovės akciją dividendai, iš viso EUR 311 822.

Dėl Bendrovės valdybos narių in corpore atšaukimo pasibaigus kadencijaiNuspręsta atšaukti Bendrovės Valdybos narius in corpore pasibaigus kadencijos terminui

Dėl Bendrovės valdybos narių išrinkimoNuspręsta naujais Valdybos nariais išrinkti Tadą Mankevičių, Redą Kristanavičių, Aidą Mackevičių, Vidą Andrikį, Raimondą Gintautą Kriūną.

Bernardas Vilkelis
Direktorius
bernardas@k2lt.lt