Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame 2021 m. balandžio 8 d. priimti sprendimai

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame 2021 m. balandžio 8 d. priimti sprendimai

  1. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. tvirtinimo ir 2020 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo

Nuspręsta patvirtinti Moore Mackonis, UAB audituotą AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metus.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2020 metų AB „K2 LT“ metinis pranešimas.

  1. Dėl valdybos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo

Nuspręsta patvirtinti AB „K2 LT“ valdybos ataskaitą už 2020 metus.

  1. Dėl 2020 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo

Nuspręsta 2020 m. AB „K2 LT“ pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. Už 2020 finansinių metų laikotarpį dividendai akcininkams nemokami. 

  1. Dėl valdybos nario rinkimo

Nuspręsta Valdybos nariu išrinkti Raimondą Gintautą Kriūną.

  1. Dėl įstatų keitimo

Nuspręsta:

  1. Išplėsti Bendrovės valdybos kompetencijos ribas ir tuo tikslu pakeisti Bendrovės įstatų 28 straipsnį ir išdėstyti jį taip:  „Valdyba turi teisę be visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimo nuspręsti tik sudaryti sutartį. sandoriai (vienašaliai, dvišaliai, daugiašaliai), kurių vertė / suma ar įsipareigojimai neviršija 10 000 000 EUR“;
  2. Patvirtini naują Bendrovės įstatų redakciją;
  3. Įgalioti Bendrovės vadovą, su teisę perįgalioti, atlikti visus veiksmus susijusius su Bendrovės įstatų naujos redakcijos įregistravimu.
  1. Dėl pritarimo 3 kremavimo linijos plėtrai ir susijusių sutarčių sudarymo

Nuspręsta suteikti teisę Bendrovės valdybai ir Bendrovės vadovui vesti derybas bei sudaryti visas ir bet kokias sutartis, kurios bus reikalingos naujos kremavimo linijos įrengimui ir kurios gali viršyti viršijančias Bendrovės įstatų 28 straipsnyje numatytas ribas („Valdyba turi teisę be visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimus sudaryti tik tokius sandorius (vienašalius, dvišalius, daugiašalius), kurių vertė/suma ar pagal kuriuos įsipareigojimų dydis neviršija 150 000 EUR“), įskaitant, bet neapsiribojant, sutartis su finansų įstaigomis, rangovais, projektuotojais, medžiagų tiekėjais ir kitais asmenimis. Valdybai šiuo suteikiama teisė priimti galutinį sprendimą dėl tokių susitarimų sudarymo ir dėl jų sąlygų. Esant poreikiui Bendrovė suteikti užtikrinimo priemones kreditorių naudai Bendrovės vadovas bei valdyba turi teisę Bendrovės vardu įkeisti Bendrovei priklausantį turtą finansavimą suteikiančio kreditoriaus naudai.