Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame 2022 m. balandžio 5 d. priimti sprendimai


Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. tvirtinimo ir 2021 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo

Nuspręsta patvirtinti Moore Mackonis, UAB audituotą AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2021 metų AB „K2 LT“ metinis pranešimas.

Dėl valdybos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo

Nuspręsta patvirtinti AB „K2 LT“ valdybos ataskaitą už 2021 metus.

Dėl 2021 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo

Nuspręsta 2021 m. AB „K2 LT“ pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. Už 2021 finansinių metų laikotarpį Bendrovės akcininkams mokami 1 EUR už vieną Bendrovės akciją dividendai, iš viso EUR 311 822. 

Dėl valdybos nario rinkimo

Nuspręsta Valdybos nariu išrinkti Rimvydą Povilaitį.

Bernardas Vilkelis
Direktorius
bernardas@k2lt.lt