Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti AB „K2 LT“ naujai išleidžiamų akcijų

AB „K2 LT“, juridinio asmens kodas 301950535, registruota buveinė adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. gruodžio 21 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis akcininkų susirinkimas), kurio metu buvo nuspręsta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo 278 827 EUR (du šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt septyni eurai)  iki 497 577 EUR (keturi šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni eurai) išleidžiant iki 218 750 vnt. (du šimtai aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Eur (vienas euras).

Nuspręsta, kad didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina yra lygi 16 eurų (šešiolika eurų) už 1 (vienas euras) nominalios vertės akciją. Visų Bendrovės išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina yra lygi 3 500 000 EUR (trys milijonai penki šimtai tūkstančių eurų).

Pirmumo teise įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų nustatoma asmenims, kurie 2019 m. sausio 10 d. (teisių apskaitos dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo Bendrovės išleistas akcijas. Naujai išleidžiamų akcijų minėtiems asmenims bus galima įsigyti proporcingai turimų akcijų nominaliai vertei. Pirmumo teisių savininkas turi teisę:

  1. pasinaudodamas visomis pirmumo teisėmis arba jų dalimi, pranešime nustatytu laikotarpiu iki pirmumo teisių galiojimo laikotarpio pabaigos dienos emisijos kaina įsigyti (pasirašyti) naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų;
  2. pirmumo teisių galiojimo laikotarpiu, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pirmumo teisių galiojimo laikotarpio pabaigos dienos, perleisti visas pirmumo teises arba jų dalį kitiems asmenims;
  3. nesinaudoti pirmumo teisėmis;
  4. disponuoti pirmumo teisėmis, jas valdyti ir naudotis jomis kitais teisės aktuose nustatytais būdais ir tvarka.

Nustatyti, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo 2019 m. sausio 21 d.) turi pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų akcijų skaičių, kuris yra proporcingas teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkui priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui.

Kreiptis dėl Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo (pasirašymo) pasinaudojant pirmumo teisėmis galima laikotarpiu nuo sausio 21 d. iki vasario 4 d. (imtinai). Iki akcijų platinimo pradžios bus atidaryta sąskaita Centriniame vertybinių popierių depozitoriume.

Akcijų pasirašymo sutartys bus sudaromos advokatų kontoros Dominas LEVIN patalpose adresu Vilniaus g. 31, Vilnius. Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Sutartys faksu, paštu ar kitokiu būdu nebus priimamos. Bendrovės akcininkų įgalioti asmenys turi pateikti tinkamai įformintą ir notaro patvirtintą (taikytina fizinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų, jei toks patvirtinimas būtinas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisę, atžvilgiu) įgaliojimą.

Siekiant gauti papildomos informacijos dėl teisių įsigijimo (pasirašymo), perleidimo ar pasinaudojimo jomis, prašome kreiptis toliau nurodytais kontaktais:

AB “K2 LT” direktorius Bernardas Vilkelis, tel.: +370 686 62266 (darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:30), e-mail: bernardas@k2lt.lt